wz
logo ?OS

TJ Sokol ´i¸kov IPoslední zápasy

  • So 14.3. 19:00

  • Opava - ´i¸kov
  • 2:3 (-19,-24,22,18,-6)
  • Ne 15.3. 9:30

  • Opava - ´i¸kov
  • 1:3 (-18,-23,22,-21)

P?í¨tí zápasy

  • ?íjen 2015

  • Opava - ´i¸kov

Partne?i:

logo PRE

Aktuality

Rozpis a výsledky podzimní ?ásti sout?¸e - sezóna 2014/2015

Rozpis a výsledky jarní ?ásti sout?¸e - sezóna 2014/2015


11.2.2015

Milí fanou¨ci,

druhou b?eznovou sobotu po poledni jsme se vlakem vypravili do Opavy, abychom odehráli poslední zápasy sezóny a potvrdili první místo II. skupiny. Zpo?átku se zdálo, ¸e utkání bude mít hladký pr?b?h - 2:0 (-19, -24). Na konci druhé sady v¨ak bylo z?ejmé, ¸e soupe?ky nám vít?zství zadarmo nedarují. Zp?esn?ná p?ihrávka a kombina?ní hra, na kterou jsme nebyli schopni zareagovat nás stála nad?jné vedení - 2:2 (22, 18). Tiebraky s Opavou v¨ak pat?í mezi na¨e oblíbené, co¸ jsme potvrdili se suverénním náskokem - 3:2 (-6). Ned?lní zápas se zpo?átku nesl ve stejném duchu jako sobotní utkání. S náskokem dvou set? jsme op?t povolili Slezankám sní¸it. Bez jedné z bloka?ských opor a se slabým nasazením nás v¨ak soupe?ky ji¸ pod v?t¨í tlak nedostaly, a tak jsme mohli za?ít slavit vít?zství 3:1 (-18, -23, 22, -21).

Kone?né 7. místo v 1. národní lize ¸en jsme uhájili s náskokem p?ti bod? na druhé Rokycany.

Leto¨ní sezóna je tedy definitivn? za námi a nezbývá ne¸ Vám pod?kovat za podporu a t?¨it se na vid?nou op?t na podzim!

Plakát

11.2.2015

Milí fanou¨ci,

Uplynulý víkend jsme odehráli d?le¸ité zápasy ve východo?eském Hronov?, který je proslulý svou fanou¨kovskou základnou. V páte?ním duelu jsme si p?edev¨ím díky kvalitnímu servisu a p?ihrávce vytvo?ili jednoduchý náskok ji¸ v polovin? prvního i druhého setu a nep?ipustili dramatické koncovky. Ve t?etím setu se sice soupe?ky "zvedly" a je¨t? p?i technickém oddechovém ?ase vedly 15:16. Nevynucenými chybami protihrá?ek a na¨ím stabilním servisem jsme oto?ili na 18:16 a nepovolili ztrátu setu (-15, -12, -22).

Sobotní zápas se bohu¸el nesl v podobném duchu, nicmén? tentokrát ve prosp?ch domácích. Lehká ztráta prvních dvou sad nasv?d?ovala op?t rychlému pr?b?hu utkání. Na rozdíl od soupe?ek jsme v¨ak dokázali duel zdramatizovat a po vít?zném t?etím setu jsme doufali v zisk alespo? jednoho bodu. ?tvrtý set se nesl ve vyrovnaném duchu. Nevynucené chyby v polovin? setu, které nás stály obrat ze stavu 13:11 na 15:18 ve prosp?ch domácích, v¨ak rozhodly o vít?zství hronovských hrá?ek (14, 14, -21, 22).

Ji¸ tento víkend nás ?ekají poslední domácí zápasy sezóny. P?ed m?sícem jsme b?hem výjezdu do Havlí?kova Brodu vzhledem k marodce domácích odehráli pouze jeden zápas. Jediným p?ijatelným termínem se ukázal tento pátek, tudí¸ na domácí palubovce odehrajeme t?i zápasy ve t?ech dnech. P?ij?te nás tedy toto jaro naposledny podpo?it na ¸i¸kovskou galerku, kde na Vás bude op?t ?ekat drobné ob?erstvení.

Plakát

T?¨íme se na Vás!

11.2.2015

Milí fanou¨ci,

Vzhledem k marodce a zran?ním jsme uplynulý víkend v Havlí?kov? Brod? odehráli pouze sobotní utkání. S oslabenými soupe?kami jsme zvít?zili 3:0 (-16, -16, -16) a p?istoupili na odklad ned?lního zápasu.

S dvaceti body a jedním zápasem k dobru se nyní nacházíme na druhém míst? spodní skupiny, o bod za Opavou - na¨ím soupe?em pro tento víkend. P?ij?te nás tedy v pátek ve?er a v sobotu v poledne podpo?it a posunout do ?ela skupiny.

Plakát

T?¨íme se na Vás!

28.1.2015

Milí fanou¨ci,

leto¨ní sezóna se p?ehoupla do své druhé poloviny a nás po pauze ?ekají op?t domácí zápasy. Na ¸i¸kovské palubovce p?ivítáme VK Hronov, který s malým bodovým odstupem zakon?il základní ?ást na posledním míst? a stejn? je na tom i v ?ásti druhé. Na nás je ukázat, ¸e poslední výsledky s VK ?eské Bud?jovice nebyly náhodou, a zárove? potvrdit roli favorita. P?ij?te nás tedy op?t podpo?it!

Plakát

T?¨íme se na Vás!

13.1.2015

Milí fanou¨ci,

První leto¨ní zápasy jsme odehráli uplynulý víkend v ?eských Bud?jovicích za vydatné podpory ¸i¸kovských fans :) Do páte?ního zápasu jsme vstoupili pon?kud vla¸n? a v prvním setu pouze dotahovali ztrátu na domácí (20:25). Po první prohrané sad? jsme v¨ak za?ali hrát svoji hru a zasko?ené vysoko¨kola?ky nepustili k výrazn?j¨ímu bodovému zisku (25:16). V dal¨ích setech jsme si zpo?átku vytvo?ili n?kolika bodový náskok, je¸ jsme si dokázali pohlídat a nep?ipustit ji¸ ztrátu bod?, které budou v dal¨í fázi národní ligy tolik pot?ebné a zvít?zili v obou setech pom?rem 25:20.

Sobotní utkání se zprvu neslo ve stejném duchu. Po prvním prohraném setu jsme srovnali na 1:1 a doufali v plný bodový zisk. Soupe?ky nás v¨ak nadále trápily rychlou hrou a bojovností v poli, a tak nás ?ekal po dal¨ích dvou setech tie-break. O výsledku zkrácené sady nakonec rozhodly na¨e vlastní chyby v koncovce (23,-21,19,-14,12), a tak jsme si po vyrovnaném souboji odvezli 4 body.

Tento víkend nás ?ekají poslední zápasy základní ?ásti, a to op?t se soupe?kami z Ji¸ních ?ech. Na ´i¸kov? p?ivítáme první celek skupiny A - VK ?eské Bud?jovice, je¸ aspirují na postup do extraligy. P?ij'dte nás proti favoritovi podpo?it a zárove? se osv?¸it na ¸i¸kovské galerce.

Plakát

T?¨íme se na Vás!

2.12.2014

Milí ¸i¸kov¨tí fanou¨ci,

minulý víkend jsme absolvovali výjezd do Rokycan, které byli v tabulce t?sn? nad námi. Po devíti vyrovnaných setech jsme v¨ak dokázali získat pouze jeden bod - v sobotním zápase jsme sice prohrávali ji¸ 1:2 na sety, p?esto jsme protihrá?kám nedarovali vít?zství zadarmo a vybojovali zkrácenou sadu. V ní jsme si na za?átku vytvo?ili solidní náskok, je¨t? p?ed zm?nou stran o n?j v¨ak p?i¨li a v koncovce ji¸ nezastavili "rozjeté" soupe?ky.

Ji¸ tento víkend nás ?ekají poslední zápasy tohoto kalendá?ního roku. Na ´i¸kov? p?ivítáme soupe?ky z Dob?ichovic, s nimi¸ máme po venkovních zápasech vyrovnanou bilanci. P?ij?te nás tedy podpo?it a pomoci získat cenné body.

Plakát

T?¨íme se na Vás!

19.11.2014

Milí fanou¨ci,

poslední dva zápasové víkendy jsme zm??ili síly s dru¸stvy z ?eských Bud?jovic. Nejprve jsme na domácí palubovce hostili hrá?ky Pedagogické fakulty. Po relativn? hladce vyhraném prvním páte?ním setu jsme po?ítali se snadným vít?zstvím. Soupe?ky se v¨ak nevzdaly bez boje. Druhý set pro sebe bud?jovické hrá?ky získaly po na¨em ospalém za?átku, kdy jsme v záv?ru pouze korigovali výsledek. Nevyrovnaná hra pokra?ovala i v dal¨ím setu, kdy jsme op?t strhli vedení na svojí stranu a soupe?kám povolili pouze deset bod?. T?íbodové vít?zství jsme poté s Va¨í podporou potvrdili i ve ?tvrté sad? (15,-22,10,22). Navzdory kone?nému výsledku se sobotní utkání neslo ve vyrovnan?j¨ím duchu. Ve t?etím setu jsme sice nechali soupe?ky odsko?it na rozdíl sedmi bod?, ale v dramatické koncovce zvrátili vít?zství na svoji stranu (22,18,28).

Minulý víkend jsme poprvé absolvovali opravdový výjezd. V hale Jihostroje jsme se utkali s Madetou - pr?b?¸n? prvním týmem ?eské skupiny. Ani v jednom utkání se nám bohu¸el nepoda?ilo soupe?kám sebrat tolik pot?ebné body. Poslední páte?ní sada a první dv? sobotní byly velmi vyrovnané, v koncovce jsme v¨ak nedokázaly bud?jovické hrá?ky p?etla?it a odjí¸d?li tak bez zisku jediného setu.

Tento víkend nás ?ekají první odvetné zápasy v sokolském derby. Z domácích zápas? máme rozhodn? soupe?kám co vracet. P?ij?te nás po sváte?ní pauze podpo?it do Nuslí a ukázat sílu ¸i¸kovských fans :)

Plakat

T?¨íme se na Vás!

27.10.2014

Milí a v?rní fanou¨ci,

b?hem posledních ?trnácti dní jsme absolvovali hned dva výjezdy. Nejprve do Dob?ichovic a minulou st?edu také do nedalekého Brandýsa nad Labem. V prvním dvoukole jsme v páte?ním zápase za Va¨í vydatné podpory zvít?zili 3:1. P?esto¸e jsme t?sn? prohráli úvodní sadu, dal¨í pr?b?h utkání byl ji¸ zcela v na¨í re¸ii (23,-15,-17,-16). Dal¨í den jsme bohu¸el navázali na na¨e ji¸ tradi?n? slab¨í soboty a i p?es vyhraný druhý set a napínavý záv?r ?tvrtého setu jsme podlehli 1:3 (20,-17,14,22).

Náladu jsme si nezlep¨ili ani v netradi?n? st?ede?ním zápase s reprezenta?ním výb?rem kadetek. A?koliv jsme zvít?zili v úvodní sad?, na dal¨í bod jsme ji¸ nedosáhli a op?t prohráli pom?rem 1:3 (-21,20,16,19).

Tento pátek a sobotu se vracíme na domácí palubovku, kde p?ivítáme celek pedagogické fakulty z ?eských Bud?jovic. P?esto¸e se tento tým momentáln? nachází na posledním míst? na¨í skupiny, není radno jej vzhledem k t?¸kému losu podce?ovat. P?ij?te nás tedy podpo?it na ¸i¸kovskou galerku.

PS: U¸ máte ¸i¸kovská tri?ka? Neme¨kejte s objednáním a pi¨te na objednavky@volejbalzizkov.xf.cz, nebo kontaktujte Va¨eho osobního dodavatele :)

PS2: V¨imli jste si, ¸e se pou¸ívá "PS" p?esto¸e je mo¸né text dodate?n? upravit?

Plakat

T?¨íme se na Vás!

15.10.2014

Ve fanshopu pro Vás máme navíc p?ekvapení v podob? nových sokolských tri?ek vyrobených z kvalitní textilie. 100% bavlna s potiskem, který vydr¸í i po mnoha vypráních. Materiály vyzkou¨ené a otestované na nejlep¨ích fanou¨cích :) Orienta?ní cena je 175,- za kus. Pro objednání pi¨te na objednavky@volejbalzizkov.xf.cz , pro vyzkou¨ení dámských nebo pánských tri?ek kontaktujte zodpov?dné zástupce na zápasech, na trénincích nebo b?hem ve?erních soust?edéních.

Plakat

Plakat

14.10.2014

Milí fanou¨ci,

p?edchozí víkend jsme za Va¨í podpory získali v utkání s Rokycany první body leto¨ní sezóny. I p?es úvodní prohraný set jsme v pátek dokázali utkání oto?it a získat t?i body za vít?zství 3:1. V sobotu jsme bohu¸el nedokázali výsledek zopakovat a i p?es nad?jný záv?r utkání prohráli ve stejném pom?ru 1:3 :(

Tento pátek a sobotu nás ?ekají poprvé venkovní zápasy. Výjezd do Dob?ichovic je u¸ tém?? tradi?ní a domácí fanou¨ci s nelibostí sná¨í "¸i¸kovské hooligans" :) P?ij?te nás tedy podpo?it a ukázat sílu ¸i¸kovského kotle.

Plakat

T?¨íme se na Vás!

6.10.2014

Najd?te si cestu na ´i¸kov!

Minulý týden jsme na domácí palubovce zahájili ne¨?astn? sezónu proti pra¸skému rivalu z Nuslí. Po páte?ní proh?e 1:3 jsme ani v sobotním zápase nedokázali sebrat soupe?kám jediný bod a p?es napínavou koncovku posledního setu prohráli 0:3. Los nám p?id?lil na za?átek sezóny domácí zápasy. Tento pátek ve?er a v sobotu v poledne proti nám nastoupí hrá?ky Rokycan, které minulý víkend získaly s Madetou bod ve zkrácené sad? a v tabulce jsou nyní p?edposlední.

Najd?te si cestu na ´i¸kov a p?ij?te nás podpo?it a pomoci získat první body v této sezón?.

Plakat

T?¨íme se na Vás!

22.9.2014

Milí fanou¨ci,

po p?lro?ní pauze se blí¸í první zápasy nového ro?níku 1.ligy ¸en. B?hem volna jsme v¨ak nezaháleli a krom? tradi?ní letní p?ípravy v Náchod? jsme b?hem zá?í absolvovali i dva turnaje - v Rokycanech a ve Znojm?. V obou p?ípravných turnajích byly vytvo?eny t?i skupiny v¸dy minimáln? se dv?ma prvoligovými dru¸stvy, m?li jsme tedy mo¸nost konfrontace s na¨imi budoucími soupe?i.

V Rokycanech jsme narazili na pra¸ského rivala z Nuslí. P?esto¸e jsme v prvním setu neustále dotahovali mírný náskok soupe?ek, v koncovce jsme zvít?zili 25:23. V druhém setu jsme p?edev¨ím zásluhou podání a ú?inné obrany na síti nedovolili protihrá?kám se rozehrát a hladce zvít?zili 25:11. Ze základní skupiny jsme tedy postoupili z prvního místa a m?li mo¸nost bojovat o celkové vít?zství proti Madet? z ?eských Bud?jovic a druholigovému týmu Loko Plze?. První zápas s jiho?eskou Madetou skon?il díky systému "na dva hrané sety" remízou a vzhledem k tomu, ¸e obm?n?ná sestava západo?eského týmu neuhrála ve finálové skupin? ani s Madetou ani s námi jediný bod, o vít?zi turnaje rozhodovalo skóre. Na body jsme se nakonec umístili na 2.míst?.

Ve druhé polovin? zá?í jsme se ú?astnili 40.ro?níku Bur?ákového turnaje ve Znojm?. Los nám p?ál a do základní skupiny p?i?adil nová?ka první ligy z Havlí?kova Brodu. Bez ztráty setu jsme postoupili do finálové skupiny, v ní¸ jsme op?t narazili na bud?jovickou Madetu a dal¨í prvoligový tým - Lokomotivu B?eclav. Stejn? jako v Rokycanech jsme po vyrovnaných setech remizovali s jiho?eským dru¸stvem: na body 44:45 ve prosp?ch soupe?ek. Po lo?ské nep?íli¨ vyda?ené ligové sezón? v¨ak posílené dru¸stvo B?eclavi p?edvedlo tak?ka suverénní výkon a se ?ty?mi body vyhrálo jubilejní ro?ník turnaje. Stejn? jako v Rokycanech jsme skon?ili na 2.míst?.

Leto¨ní sezónu odstartujeme na domácí palubovce v derby s hrá?kami sokola Nusle. Ji¸ tento pátek od 18:30 a v sobotu v poledne nás m?¸ete p?ijít podpo?it na ¸i¸kovskou galerku.

Plakat

T?¨íme se na Vás!volejbal
©2009 ;-J